http://axfree.mihanblog.comخصوصیات یک زن ایده آل از نظر اسلام

در آموزه های دینی برای یک همسر ایده آل ویژگی هایی بیان شده است که به برخی از آن ها اشاره می شود.منبع:
http://axfree.mihanblog.com